Dossier en geheimhouding

Als behandelaar ben ik verplicht een dossier bij te houden. U mag het dossier inzien en u ontvangt het onderzoeksverslag of behandelplan. Ik mag geen verslaglegging aan derden geven zonder toestemming van ouders noch van kinderen van 12 jaar en ouder. U kunt een eigen verklaring aan het dossier toevoegen of verslagen van andere behandelaren beschikbaar stellen. Ik bewaar het dossier zorgvuldig voor tenminste 15 jaar, tenzij u het dossier zou willen laten vernietigen.

Alles wat u over uw kind of over uzelf vertelt, is vertrouwelijk. Ik mag daar geen mededelingen over doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Soms is het echter in het belang van het onderzoek of de behandeling om te overleggen met andere deskundigen. Bijvoorbeeld in het kader van supervisie of als er ernstige zorgen zijn.  Ik overleg dan anoniem en stel u daarvan op de hoogte. Strikt genomen hoef ik u daar geen toestemming voor te vragen, omdat deze andere deskundigen ook gebonden zijn aan hun geheimhoudingsplicht.